Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα αυτή όπου παρουσιάζονται τα ποσοτικά ευρήματα έρευνας σχετικά με την παρουσία των γυναικών σε θέσεις, που κατά γενική παραδοχή και ομολογία, θεωρούνται θέσεις κύρους και εξουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Γενικά, θεωρούνται θέσεις που συνδέονται με υλικά και συμβολικά οφέλη καθώς και με πολλές δυνατότητες λήψης αποφάσεων.

  • Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ταξινόμηση των ΑΕΙ της χώρας ανάλογα με τον αριθμό των γυναικών μελών του ΔΕΠ
  • Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος
  • Η κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Συλλογικά διοικητικά όργανα των ΑΕΙ: η κατά φύλο εκπροσώπηση
  • Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων ανά έτος
  • Συνολική απεικόνιση του φύλου των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ανά έτος
  • Κατανομή των γυναικών υποψηφίων για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα στην επικράτεια
  • Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα και φύλο

Κυριότερα ευρήματα της έρευνας

Γυναίκες μέλη Δ.Ε.Π

Γυναικοκρατούμενες σχολές και τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γυναίκες σε θέσεις εξουσίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σχολές

65%
Καποδιστριακό Αθηνών
62%
Δημοκρήτειο Θράκης
60%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
60%
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
55%
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήματα

94%
Καποδιστριακό Αθηνών
93%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
86%
Καποδιστριακό Αθηνών
84%
Καποδιστριακό Αθηνών
82%
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να περιηγηθείτε στα ευρήματα της έρευνας που αφορούν στις σταδιοδρομίες γυναικών στην εκπαίδευση. Τα ευρήματα αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου μπορείτε να δείτε ενδιαφέροντα ευρήματα για τις σταδιοδρομίες των γυναικών στα γραφεία και διοικητικές θέσεις Δευτεροβάθμιας, αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η παρούσα ιστοσελίδα θα σας διευκολύνει να δείτε όλες τις κατανομές των μελών ΔΕΠ ανά Ίδρύμα, Σχολή και Τμήμα σε όλη την επικράτεια. Μπορείτε τέλος να κατεβάσετε όλα τα παραδοτέα του έργου για να δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλα τα ευρήματα της έρευνας.