Δευτεροβάθμια γενικά

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με το κατά πόσο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θέτουν υποψηφιότητα και κατ’ επέκταση συμμετέχουν σε διοικητικές θέσεις, που συνοδεύονται με γόητρο και κύρος στο χώρο εργασίας τους. Γενικά θα λέγαμε, κυριαρχεί η αντίληψη ότι μολονότι οι γυναίκες συμμετέχουν με ίσο ή και υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τους άνδρες στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών, η παρουσία τους περιορίζεται κυρίως στη διδασκαλία στις σχολικές αίθουσες και δεν επεκτείνεται σε διοικητικές θέσεις. Η έρευνα για την Δευτεροβάθμια αφορά (α) τον ρόλο των γυναικών ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊστάμενων Γραφείων, (β) την κατανομή των υποψηφίων για θέσεις στο Σχολικό Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Η κατά φύλο κατανομή
  • Η κατανομή κατά φύλο και ειδικότητα
  • Η κατανομή κατά φύλο και Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων