Σύνδεσμοι

Η έρευνα διεξήχθει στο πλαίσια του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης

ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων