Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954 ως Τμήμα Γαλλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιελάμβανε δύο έδρες: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Γαλλικού Πολιτισμού. Το 1971, με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, ιδρύθηκαν έκτακτη αυτοτελής έδρα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και Σπουδαστήριο με δύο θέσεις βοηθών. Την εποπτεία του Τμήματος ασκούσε ο εκάστοτε κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Νόμο 1268/82 δημιουργήθηκε αυτοτελές Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 32 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 2 (6%) είναι άνδρες και 30 (94%) είναι γυναίκες.

Συμπεράσματα

Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα που αφορά το τμήμα Γαλλικής Φιλολογ'ιας είναι τα εξής: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν μόνο δύο άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και ένας Λέκτορας, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν.