Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας

Στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 19 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 3 (16%) είναι άνδρες και 16 (84%) είναι γυναίκες.

Συμπεράσματα

Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα που αφορά το τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας είναι τα εξής: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας στο οποίο υπάρχουν μόνο τρείς άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και δύο Λέκτορες, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν.