Φιλοσοφική Σχολή

Στη Φιλοσοφική Σχολή υπηρετούν συνολικά 107 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, 55 (51%) είναι γυναίκες και 52 (49%) είναι άνδρες. Με βάση τα δεδομένα, σχετικά με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Φιλοσοφική Σχολή είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, ιεραρχικές βαθμίδες.

Συμπεράσματα

Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στις δύο υψηλότερες στις οποίες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Αναλυτικά: Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες Καθηγητές είναι 23 (77%), ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις 7 (23%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 54 ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών εντοπίζεται η μικρότερη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών η οποία είναι μόλις 6%. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι 8 (53%) και οι γυναίκες 7 (47%). Αντίθετα, οι γυναίκες υπερέχουν με 40 ποσοστιαίες μονάδες στη βαθμίδα των Λεκτόρων. Αναλυτικά, οι γυναίκες είναι 19 (70%) και οι άνδρες 8 (30%). Αρκετά σημαντική είναι και η διαφορά που εντοπίζεται στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών, που αντιστοιχεί σε 26 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι 22 (63%) και οι άνδρες 13 (37%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ 62 (58%) έχει ενταχθεί στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, ενώ στις δύο υψηλότερες βαθμίδες ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι 45 (42%).