Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου

Η Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας; αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου υπάρχουν 84 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, 34 (40%) είναι άνδρες και 50 (60%) γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ της Σχολής του Ανθρώπου είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή.

Συμπεράσματα

Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες υπερέχουν από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, 8 (62%) είναι άνδρες και 5 (38%) είναι γυναίκες. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, οι άνδρες ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες. Στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, η διαφορά αυξάνεται υπέρ των γυναικών. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας , οι άνδρες είναι 9 (36%), ενώ οι γυναίκες 16 (64%), και στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, 8 (29%) μόνο είναι άνδρες και 20 (71%) είναι γυναίκες Λέκτορες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται σε 42 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών.