Φιλοσοφική Σχολή

Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1926 (http://www.auth.gr/univ/faculties/contents/phil_el.html). Αποτελείται από εννιά (9) Τμήματα: Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τμήμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας και Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας. Ακολουθεί η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν στην κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα συνολικά για τη Σχολή και στη συνέχεια για κάθε ένα από τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή.

Συμπεράσματα

Σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας υπηρετούν συνολικά 271 μέλη ΔΕΠ. Ανάμεσα σε αυτά διαπιστώνεται ότι υπηρετούν 162 (60%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και 109 (40%) άνδρες. Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ υπερβαίνει κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Η Φιλοσοφική αποτελεί τη μοναδική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, ωστόσο, οι άνδρες και στη συγκεκριμένη Σχολή υπερέχουν αριθμητικά των γυναικών. Ειδικότερα, στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών υπηρετούν 46 (60%) Καθηγητές και 31 (40%) Καθηγήτριες. Τα συγκεκριμένα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός πως οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών ΔΕΠ για τη Φιλοσοφική Σχολή, οι άνδρες είναι εκείνοι που κατέχουν την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας. Το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ αυξάνεται καθώς προχωράμε προς τις αμέσως χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες εξέλιξης. Έτσι, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών υπηρετούν 24 (44%) άνδρες και 30 (56%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετούν 19 (31%) άνδρες και 42 (69%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν 20 (25%) άνδρες και 59 (75%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Τέλος, αξίζει νομίζουμε να σημειωθεί ότι παρά τη συνολική αριθμητική υπεροχή των γυναικών μελών ΔΕΠ στη Φιλοσοφική Σχολή, τα δεδομένα του γραφήματος 3.3.2 μας πληροφορούν ότι οι περισσότερες γυναίκες μέλη ΔΕΠ συγκεντρώνονται στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, 101 (62%), ενώ οι περισσότεροι άνδρες στις δύο υψηλότερες, 70 (64%).