Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας

Το συγκεκριμένο Τμήμα ιδρύθηκε το 1960 (http://web.auth.gr/del/). Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι στο Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας παρατηρείται σαφής αριθμητική υπεροχή των γυναικών μελών του ΔΕΠ.

Συμπεράσματα

Σε ένα σύνολο 14 μελών ΔΕΠ συναντάμε έναν (1) μόνο άνδρα, που υπηρετεί στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών. Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών του ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα φτάνει το 93%, ενώ το ποσοστό των ανδρών δεν ξεπερνά το 7%.