Φιλοσοφική Σχολή

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε μία από τις τέσσερις πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου. Με τα ιδρυτικά διατάγματα του 1836 και 1837, η Φιλοσοφική και η Φυσικομαθηματική Σχολή συναποτέλεσαν τη λεγόμενη Σχολή των Γενικών Επιστημών. Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από εννέα (9) Τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών. Στη Φιλοσοφική Σχολή υπάρχουν συνολικά 305 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 107 (35%) είναι άνδρες και 198 (65%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Φιλοσοφική Σχολή είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή.

Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Δηλαδή, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι γυναίκες κάνουν την ανατροπή. Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ δεν υπερτερούν των γυναικών σε καμία από τις τέσσερις βαθμίδες. Ακόμη και στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας. Μάλιστα, η διαφορά αυτή ανέρχεται σε 56 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών η διαφορά υπέρ των γυναικών περιορίζεται στις 30 ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις 42 ποσοστιαίες μονάδες. Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από εννέα (9) τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών.