Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

Στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 28 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά μόλις 4 (14%) είναι άνδρες και 24 (86%) είναι γυναίκες.

Συμπεράσματα

Το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας είναι ένα γυναικοκρατούμενο τμήμα. Συγκεκριμένα: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Από ένα σύνολο 24 μελών ΔΕΠ μόνο 3 είναι άνδρες. Ειδικότερα, 3 είναι Καθηγητές και 1 Αναπληρωτής Καθηγητής. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων.