Συγκεντρωτικά ευρήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην σελίδα αυτή συνοψίζονται μερικά από τα σημαντικότερα συγκεντρωτικά ευρήματα της έρευνας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά μπορείτε να δείτε το αντίστοιχο διάγραμμα σε μεγέθυνση ώστε να εξάγετε και τα δικά σας συμπεράσματα.

Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος
Η κατά φύλο κατανομή των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων
Κατανομή ανά κλάδο των Υποψήφιων γυναικών Σχολικών Συμβούλων
Η κατά φύλο και ανά Περιφέρεια απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διεύθυνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κατανομή των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων κατά ειδικότητα και φύλο
Κατανομή των γυναικών σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των εκπαιδευτικών στις θέσεις Διεύθυνσης και Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνολική απεικόνιση του φύλου των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ανά έτος